Noen av våre prosjekter


Sentrum Inovasjonsdisktrikt

PROSJEKTSTØTTE: PUNKT OSLO

2021: Svale signerer rammeavtale med OsloMet i juli. I oktober vinner vi anbud om bistand i etableringsfasen av Punkt Oslo.

Hovinbyen Sirkulære Oslo

PROSJEKTSTØTTE: Hovinbyen Sirkulære Oslo

2021: I desember får Svale oppdrag i Hovinbyen sirkulære Oslo. Vi bidrar med rådgivning i oppstartsfasen, bistår med utvikling av satsingens strategier, fremdriftsplaner, KPI-er og kommunikasjon.

Oslo Science City

MULIGHETSSTUDIE: Oslo Science City

2020: Svale tar del av et internasjonalt team som som leverer tilbud på mulighetsstudie for innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Av 20 team ble Svales team ett av de fem som ble prekvalifisert.

Fysisk infrastruktur. Trondheim Tech Port

FYSISK INFRASTRUKTUR: Trondheim Tech Port

2021: Svale leverer rapporten Fysisk infrastruktur i Trondheim Tech Port etter innhenting av internasjonal teori og casestudie i Helsinki, København og Oslo. Rapporten presenterer førende prinsipper, anbefalinger og tiltak for arbeid av fysisk infrastruktur i etablering av Trondheims innovasjonsdistrikt.

Trondheim Innovasjonsdistrikt

PROSJEKTLEDELSE: Trondheim innovasjonsdistrikt

2020 og 2021: Svale har oppdrag i Trondheims etablering av innovasjonsdistrikt. Vi bistår prosjektleder med nettverksledelse og er arkitekt bak satsingens ambisiøse interimfase. Partnere er: NTNU, Sintef, Trøndelag fylkeskommune, Sit, Helse Midt-Norge RHF, St. Olavs Hospital, Innovasjon Norge, SIVA, Trøndelag fylkeskommune, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trondheim kommune.

NTNU-hovedbygning

INNOVASJON OG STRATEGI: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

2022: Svale signerer avtale med SiT i juni. Vi bistår ledelsen med arbeid innen innovasjon og strategi.


SHARING INNOVATION ECOSYSTEM PRACTICE GLOBALLY: UN Urban Economy Forum

2022: Gjennom The Oslo Pavillion samarbeid UN Urban Economy Forum, Habitat Norge og Svale om et globalt prosjekt for evaluering av økosystemer for innovasjon og hvordan disse bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål nr 9 og 11. Svale er i prosjektet fysisk til stede i Latin- og Sør-Amerika i 2022 og 2023.


NETTVERKSLEDELSE: THE OSLO PAVILION

2022: Sammen med Urban Economy Forum, Nordic Neurotech og Habitat Norway skal Svale etablere "The Oslo Pavilion" i 11. etasje i Oslo City. Signering på FN-konferansen World Urban Forum i Katowice, Polen.


Innovasjonsøkosystem

MULIGHETSANALYSE: Innovasjonsøkosystem

2021: Høsten 2021 utarbeider Svale en mulighetsanalyse for Trondheimregionens økosystem for innovasjon.

Urban Economy Forum

URBAN ECONOMY FORUM: Innledning og resolusjon

2020: På FN-konferansen Collingwood World Summit ble en resolusjon med Svale som medforfatter vedtatt. Vi foreslo punktet om at innovasjonsdistrikt vil bidra til en bærekraftig framtid. Vi innledet på temaet "The role of governments to promote sustainable economic development in towns". Vi har styringsgrupperepresentasjon for konferansen i 2021 og 2022.

Etablering av innovasjonsdistrikt

IMPLEMENTERING: Etablering av innovasjonsdistrikt

2020: Masteroppgave med problemstilling: Hvordan sikre effektiv etablering av innovasjonsdistrikt? Oppgaven fokuserer på internasjonal og nasjonal teori med case i Norges innovasjonsdistrikter. Hvordan man skal øke en satsings strategiske implementeringsevne besvares. Oppgaven finnes her.

Campusutredning. For velferd og frivillighet

CAMPUSUTREDNING for velferd og frivillighet

2019: Prosjektledelse i Sit for rapport som gir anbefalinger og forslag til hvordan det skal skapes en levende universitetscampus i Trondheim. Representanter fra ulike brukergrupper deltok i utredningsarbeidet.

Nybygg på Studentersamfundet

NYBYGG på Studentersamfundet

2019: Svales grunnleggere leder en brukerstyrt beslutningsprosess som resulterer i rom- og funksjonsprogram for Nordens største Studentersamfunn. Arbeidet inkluderer sikring av NTNUs utbyggingsområder med en fylling i Nidelva.

Lederforum for Campus- og byutvikling

LEDERFORUM for campus- og byutvikling

2019: Etablering av Trondheims lederforum for campus- og byutvikling. Vi var initiativtaker og sekretær for styringsgruppen som del av prosjektlederstillingen i Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.