Hovinbyen sirkulære Oslo

Hovinbyen har lenge vært et område preget av trafikk, industri og dårlige mobilitetsløsninger. Området transformeres nå til å bli et pulserende byområde med bærekraft og sirkulærøkonomi i sentrum, som leverer på FNs bærekraftsmål, Parisavtalen, EUs Green Deal og Kommunplanens mål for klima og miljø. 

Svales rolle i prosjektet:

Svale ledet arbeidet for å utarbeide program for mulighetsstudie i 2022-2023, som er et fundament for det videre utviklingsarbeidet i Hovinbyen Sirkulære Oslo. Svales oppgave i dette oppdraget har vært å bidra med strategisk, administrativt og innovasjonsfaglig arbeid, og å fungere som prosjektstøtte i forprosjektfasen. Konkret har Svale bistått med å utvikle og presentere programmet for mulighetsstudien og konkurransegrunnlag for den offentlige anbudsprosessen. Dette er et viktig fundament for det videre utviklingsarbeidet i HSO. Mulighetsstudien skal bidra til å identifisere og analysere muligheter for å utvikle Hovinbyen som en sirkulær bydel. Mulighetsstudien er planlagt ferdigstilt ved årsskiftet 2023/2024.

Resultat:

Svales arbeid med å utarbeide og presentere programmet for mulighetsstudien i Hovinbyen Sirkulære Oslo har ført til at det nå er et solid grunnlag for videreutvikling av Norges største byutviklingsprosjekt. Mulighetsstudien ble lagt ut på offentlig anbud, og vil være fundamentet for videre arbeid. Studien har vært et viktig verktøy for å engasjere ulike miljøer med tverrfaglig kunnskap om by-, kunnskaps- og næringsutvikling til å bidra med sin ekspertise. Dette vil kunne føre til at det utforskes nye og innovative løsninger på komplekse problemstillinger, og at det kan videreutvikles et pulserende byområde og et velfungerende innovasjonsdistrikt.

Hovinbyen sirkulære Oslo:  Hovinbyen sirkulære Oslo (HSO) er Norges største byutviklingsprosjekt, og er en del av satsingen på innovasjonsdistrikter i Oslo. Hovinbyen har lenge vært et møtepunkt for industri, teknologi, mennesker og handel – og transformeres nå til en attraktiv bydel som skal bli ledende innen sirkulærøkonomi. Oslo kommune fokuserer derfor på å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Hovinbyen skal gi plass til mer enn 90 000 nye innbyggere og 80 000 arbeidsplasser, og skal være en moderne og grønn bydel, med fokus på innovasjon og sirkulær økonomi, særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Området skal videre være en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig by- og stedsutvikling.  

Kontakt meg for areal- og byutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757

Kontakt meg for strategi- og tjenesteutvikling! 

Jens Arne Sollien |  Daglig leder

jens.sollien@svale.no  |  Tlf. +47 454 23 833