Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT)

Etter koronapandemien anerkjente flere organisasjoner at strategier som legges, raskt kan endres grunnet eksterne faktorer. Pandemien har hatt en betydelig innvirkning på den økonomiske situasjonen, og mange organisasjoner har måttet tilpasse seg den nye situasjonen ved å redusere kostnader, endre forretningsmodeller og finne nye måter å kommunisere med kunder og interessenter på. 

Svales rolle i prosjektet:

Svale gjorde en eksternanalyse for SiT basert på PESTEL (politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske eksterne drivkrefter)-rammeverket, og presenterte denne i Trondheim sommeren 2022. Resultatet ble del av kunnskapsunderlaget for ny strategi frem mot 2030.

Resultat:

Ved å forstå hvordan disse faktorene kan påvirke organisasjonens mål og strategier, kan SiT lettere tilpasse seg til endrede forhold og ta bedre beslutninger. Dette kan inkludere å identifisere nye muligheter, endre forretningsmodell, justere markedsføringsstrategier og revidere økonomiske prognoser. Koronapandemien har vært en klar påminnelse om viktigheten av å være i stand til å tilpasse seg raskt til endrede forhold, og PESTEL-rammeverket gir en strukturert tilnærming for å identifisere og adressere disse endringene.

PESTEL-rammeverket: PESTEL-rammeverket er en modell som brukes av organisasjoner for å analysere og forstå de ulike faktorene som påvirker deres virksomhet og omgivelser. Modellen dekker seks ulike faktorer: Politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, økologiske og juridiske forhold. Ved å bruke PESTEL-rammeverket, kan organisasjoner få en helhetlig forståelse av den makroøkonomiske situasjonen og hvordan endringer i disse faktorene kan påvirke organisasjonens suksess. Dette rammeverket kan hjelpe organisasjoner til å identifisere muligheter og trusler som ligger i deres omgivelser, og til å tilpasse seg og ta strategiske beslutninger basert på disse analysene. PESTEL-rammeverket er derfor en nyttig verktøykasse for organisasjoner som ønsker å være proaktive og tilpasse seg endringer i omgivelsene. 

Kontakt meg for strategisk kommunikasjon!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971