Trondheim Kommune

Et økosystem for innovasjon refererer til det økologiske miljøet der innovasjon oppstår og utvikler seg.  Dette økosystemet består av forskjellige aktører som bedrifter, forskningsinstitusjoner, gründere, investorer, regjeringer og samfunnet som helhet. Et bra økosystem for innovasjon kan fremme utvikling av ideer, øke sannsynlighet for suksess, øke innovasjonstakt, og skape nye arbeidsplasser.

Svales rolle i prosjektet:

Det var tidligere mange spredte, men ingen samlet oversikt over Trondheimregionens økosystem for innovasjon. Svale har gjennomført en mulighetsanalyse som viste et nytt narrativ for hvordan økosystemet ble oppfattet. Samtidig ble det lagt frem seks ulike grep for å bedre situasjonen. 

Resultat:

Svales bidrag ga økt innsikt i, og bedre oversikt over, Trondheimregionens økosystem for innovasjon. Resultatene fra analysen og grep for å bedre situasjonen vakte oppsikt, og ble presentert i en rekke ulike fora. Dette bidra til økt bevissthet om regionens innovasjonspotensiale og mulige tiltak for å forbedre økosystemet. 

Innovasjonsøkosystem

Økosystem for innovasjon:  Et økosystem for innovasjon kan defineres som en samling av forskjellige aktører, som bedrifter, universiteter, offentlige institusjoner og investorer, som samarbeider for å skape og utvikle nye produkter, tjenester og teknologier. Slike økosystemer finnes vanligvis i store byer eller regioner med høy konsentrasjon av kunnskapsintensive virksomheter. Økosystemer for innovasjon kan gi økonomiske fordeler som høyere sysselsetting, økt produktivitet og økt verdiskaping. Det kan videre ha positive effekter på samfunnet, gjennom å forbedre helsevesen, miljøvern og sosial inkludering. Et godt fungerende økosystem for innovasjon krever samarbeid mellom forskjellige aktører, tilgang til finansiering og ressurser, og en kultur som støtter innovasjon og risikotaking. Innovasjonsøkosystemer er i stadig endring og utvikling.  

Kontakt meg for innovasjonspartnerskap!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971