UN Urban Economy Forum

Urbanisering er i stadig vekst, og et stadig økende antall mennesker bor i byområder. Evaluering av økosystemer for innovasjon er en av flere tilnærminger som kan bidra til å fremme bærekraftig urban utvikling.

Svales rolle i prosjektet:

Gjennom The Oslo Pavillion samarbeider UN Urban Economy Forum, Habitat Norge og Svale om et globalt prosjekt for evaluering av økosystemer for innovasjon og hvordan disse bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål nummer 9  (industri, innovasjon og infrastruktur) og 11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn). De er begge relatert til bærekraftig by- og samfunnsutvikling.  

Resultat:

Svale har besøkt Latin- og Sør-Amerika for å gjennomføre feltarbeid og samle informasjon om innovasjonssystemer i disse områdene, og leverer rapport til FN-forumet i 2024. Rapporten vil være nyttig for aktører som jobber med innovasjon og bærekraftig utvikling i Latin- og Sør-Amerika og andre deler av verden. 

FNs Urban Economy Forum: FNs Urban Economy Forum er en global plattform som bringer sammen ledere, eksperter og organisasjoner fra ulike sektorer for å diskutere og utveksle kunnskap om hvordan man kan bygge bærekraftige og inkluderende økonomier i byene. Forumet ble opprettet for å adressere utfordringene knyttet til urbanisering og for å fremme økonomisk vekst som er inkluderende, bærekraftig og bygger på lokale ressurser og kulturer. Målet er å fremme innovasjon, samarbeid og kunnskapsdeling mellom ulike aktører, inkludert myndigheter, privat sektor, sivilsamfunn og akademiske institusjoner. Forumet arrangerer ulike arrangementer, workshops og diskusjoner som gir deltakerne mulighet til å dele erfaringer og beste praksis, lære av hverandre og skape mer samarbeid og dialog på tvers av sektorer og landegrenser.  

Kontakt meg for innovasjonspartnerskap!

Gabriel Qvigstad  | Partner og leder for innovasjon

gabriel.qvigstad@svale.no | Tlf. +47 934 27 971

Kontakt meg for areal- og byutvikling! 

Gustav Gunnerud |  Partner og leder for byutvikling

gustav.gunnerud@svale.no  |  Tlf. +47 995 36 757